Onderzoek

Delfland is het waterschap met het grootste areaal glastuinbouw: 42% van de Nederlandse glastuinbouw ligt in Delfland, verdeeld over het Westland en een deel van het Oostland. Het gaat om 3.950 ha netto glas, bijna 10% van het totale beheergebied van Delfland dat 410 km2 beslaat. 

De kassen hebben een effect op de waterhuishouding. Alle boezemwatergangen staan bovendien met elkaar in verbinding waardoor dit effect ook buiten het eigenlijke glastuinbouwgebied merkbaar is.

Delfland is daarom initiator en participant van onderzoek dat bijdraagt aan inzicht in de waterhuishouding van kassengebieden en werkt samen met diverse kennisinstituten en adviesbureau’s:

2016 – 2020 Sponge, Europees samenwerkingsproject Interreg.

Onderzoek en uitvoering van maatregelen gericht op vergroting van de sponswerking van het systeem in sterk verharde gebieden zoals stedelijk gebied en glastuinbouwgebied. Maatregelen Rainlevelr worden tot 60% gesubsidieerd vanuit Sponge 2020.

Trekker: (Nederland): Schieland en de Krimpenerwaard

Partners onderdeel Nederland: Delfland, gemeenten Westland, Rotterdam en Leiden. Overige partners uit België en Verenigd Koninkrijk

Links:

www.hhdelfland.nl/overheid/sponge-vergroten-van-de-sponswerking-in bebouw-gebied

www.interreg2seas.eu

2018 PostNBW Watersysteemanalyse

TKI (Topsectoren Kennis en Innovatie) project, programma Deltatechnologie. Inzet van hoge resolutiemodellering (3Di) in watersysteemanalyses, onderzoek wateroverlast en ruimtelijke transformatieprocessen. Specifiek voor glastuinbouw: ontwikkeling van de “kassenknoop” en Westland analyses (Oude Lierpolder).

Trekker: Deltares

Partners: Delfland, Hollands Noorderkwartier, Nelen en Schuurmans, bureau MA.AN

Links:

www.postNBWwatersysteemanalyse.nl

2018 Coastar

(COastal Aquifer STorage and Recovery). Onderzoek en pilots gericht op gebruik van de bodem als opslag van zoetwater. In het bijzonder de pilot Westland gericht op systematische opslag van hemelwater in de ondergrond met oog op later gebruik als gietwater.

Trekker: KWR

Partners: Allied Waters, Arcadis, Deltares en KWR en diverse overheden waaronder gemeente Westland en Delfland.

Links:

www.coastar.nl

2016 Pilot Dynamische inzet van gietwaterbassins/Rainlevelr:

Pilot van 2012 tot en met 2016: effectiviteit van inzet van bassins tegen wateroverlast

Trekker: Delfland

Partners: Gemeente Westland, LTO Noord Glaskracht, Lans, Deltares, WUR, Nelen en Schuurmans, Royal Haskoning DHV, Letsgrow.com.

Rapportages: 2016 12 20 Rapportage pilot en vervolgaanpak.

 

2014: Duurzaam waterbeheer Lange Stukken

Modellering van glastuinbouw en analyse herstructureringsprocessen

Trekker: Delfland

Partners: gemeente Westland, Deltares, DLV Glas en Energie, Nelen en Schuurmans, medefinanciering door Provincie Zuid-Holland

Rapportage: 2015 01 28 Eindrapport Duurzaam Waterbeheer Lange Stukken

 

2016 – 2017: Best Modeling Practices

Metingen en berekeningen neerslag-afvoer proces van kassen

Trekker: Deltares

Partners: Delfland, Deltares, TU Delft

 

2009 – 2012: Proeftuin Oranjepolder

Onderzoek en pilot innovatieve manieren om wateroverlast te beperken

Trekker: Delfland

Partners: gemeente Westland, Innovatieprogramma Waterkader Haaglanden

Rapportages:

2010 04 21 Notitie geschiedenis van de Oranjepolder

2011 11 30 Rapportage Risicoanalyse Oranjepolder

2012 01 30 Rapportage proeftuin Oranjepolder

Links:

www.proeftuinoranjepolder.nl

Downloads