Onderzoek en doorontwikkeling Rainlevelr

Delfland is het waterschap met het grootste areaal glastuinbouw van Nederland: meer dan 40% van de Nederlandse glastuinbouw ligt in Delfland, verdeeld over Westland en een deel van Oostland. Het gaat om ca. 3.700 ha, ruim 9% van het totale beheergebied van Delfland dat 410 km2 beslaat.

Via overstortingen uit de hemelwaterbassins en de silo’s belasten de kassen de sloten en watergangen tijdens zware buien. Dat is goed merkbaar in de glastuinbouwpolders en in het zogeheten ‘boezemland’ in Westland. Boezemland is land dat vrij afwatert op de boezemwatergangen.

Delfland is daarom initiator van en participant in onderzoek dat bijdraagt aan inzicht in de waterhuishouding van kassengebieden. Daarbij wordt samengewerkt met diverse kennisinstituten, adviesbureaus, Glastuinbouw Nederland en de glastuinbouwgemeenten.

 

2023-2024 Regie op Retentie

Onder de noemer ‘Regie op Retentie’ zet Rainlevelr een belangrijke stap: het automatiseren van de bediening van de regelklep voor de deelnemers die dat willen. Diverse deelnemers hebben deze wens geuit: “Als we vertrouwen hebben in het systeem dan willen we er geen omkijken naar hebben.”

De automatisering van de regelklep wordt uitgevoerd conform de rol en verantwoordelijkheden binnen Rainlevelr. Dit betekent dat Delfland als waterbeheerder aangeeft wat op elk moment de gewenste opvangcapaciteit is en de eventuele behoefte aan extra opvangcapaciteit. Deze functionele wens wordt zodanig digitaal aangeboden dat alle partijen binnen de glastuinbouwsector hier toegang toe kunnen krijgen.

Aan de kant van het glastuinbouwbedrijf wordt de aansturing zodanig vormgegeven dat we rekening houden met individuele wensen en randvoorwaarden. Deelname is immers vrijwillig.

Naast het ontzorgen van de deelnemers zorgt automatisering in combinatie met verbeterde sturingsregels ook voor een optimale inzet van de ruimte in bassins tegen wateroverlast.

Het project zal lopen in 2023 en 2024. Het wordt uitgevoerd door Technolution in samenwerking met LetsGrow.com en start met pilots op diverse bedrijven.

Voor meer informatie:

Hoogheemraadschap van Delfland: Saskia Jouwersma, sjouwersma@hhdelfland.nl

Technolution: Mick Floor, mick.floor@technolution.nl

 

2016 – 2020 Sponge, Europees samenwerkingsproject Interre

Onderzoek en uitvoering van maatregelen gericht op vergroting van de sponswerking van het systeem in sterk verharde gebieden zoals stedelijk gebied en glastuinbouwgebied. Maatregelen Rainlevelr worden tot 60% gesubsidieerd vanuit Sponge 2020.

Trekker: (Nederland): Schieland en de Krimpenerwaard

Partners onderdeel Nederland: Delfland, gemeenten Westland, Rotterdam en Leiden. Overige partners uit België en Verenigd Koninkrijk

Links:

www.hhdelfland.nl

www.interreg2seas.eu

 

2018 PostNBW Watersysteemanalyse

TKI (Topsectoren Kennis en Innovatie) project, programma Deltatechnologie. Inzet van hoge resolutiemodellering (3Di) in watersysteemanalyses, onderzoek wateroverlast en ruimtelijke transformatieprocessen. Specifiek voor glastuinbouw: ontwikkeling van de “kassenknoop” en Westland analyses (Oude Lierpolder).

Trekker: Deltares

Partners: Delfland, Hollands Noorderkwartier, Nelen en Schuurmans, bureau MA.AN

Links:

www.postNBWwatersysteemanalyse.nl

 

2018 Coastar

(COastal Aquifer STorage and Recovery). Onderzoek en pilots gericht op gebruik van de bodem als opslag van zoetwater. In het bijzonder de pilot Westland gericht op systematische opslag van hemelwater in de ondergrond met oog op later gebruik als gietwater.

Trekker: KWR

Partners: Allied Waters, Arcadis, Deltares en KWR en diverse overheden waaronder gemeente Westland en Delfland.

Links:

www.coastar.nl

 

2016 Pilot Dynamische inzet van gietwaterbassins/Rainlevelr:

Pilot van 2012 tot en met 2016: effectiviteit van inzet van bassins tegen wateroverlast

Trekker: Delfland

Partners: Gemeente Westland, LTO Noord Glaskracht, Lans, Deltares, WUR, Nelen en Schuurmans, Royal Haskoning DHV, Letsgrow.com.

Rapportages: 2016 12 20 Rapportage pilot en vervolgaanpak.

 

2014: Duurzaam waterbeheer Lange Stukken

Modellering van glastuinbouw en analyse herstructureringsprocessen

Trekker: Delfland

Partners: gemeente Westland, Deltares, DLV Glas en Energie, Nelen en Schuurmans, medefinanciering door Provincie Zuid-Holland

Rapportage: 2015 01 28 Eindrapport Duurzaam Waterbeheer Lange Stukken

 

2016 – 2017: Best Modeling Practices

Metingen en berekeningen neerslag-afvoer proces van kassen

Trekker: Deltares

Partners: Delfland, Deltares, TU Delft

 

2009 – 2012: Proeftuin Oranjepolder

Onderzoek en pilot innovatieve manieren om wateroverlast te beperken

Trekker: Delfland

Partners: gemeente Westland, Innovatieprogramma Waterkader Haaglanden

Rapportages:

2010 04 21 Notitie geschiedenis van de Oranjepolder

2011 11 30 Rapportage Risicoanalyse Oranjepolder

2012 01 30 Rapportage proeftuin Oranjepolder

Links:

www.proeftuinoranjepolder.nl

Downloads