Ons beleid

Rainlevelr is een samenwerkingsverband van het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland en individuele glastuinbouwbedrijven.

Het concept is onder de noemer Dynamische Inzet Gietwaterbassins in 2012 gestart als een pilot bij Lans in Maasdijk. Vanwege de positieve ervaringen is het concept opgeschaald en regulier beleid geworden. Dit houdt in dat alle glastuinbouwbedrijven binnen Delfland zich kunnen aansluiten bij het initiatief en dat de samenwerkende partijen er actief aan werken om dit te bereiken. De ambitie is dat over 20 jaar 80% van het glasareaal van Delfland is aangesloten op het systeem en dat het een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er is bewust voor gekozen om het concept in alle glastuinbouwgebieden van Delfland te promoten. Hoewel op dit moment de situatie met betrekking tot wateroverlast verschilt per polder is het de verwachting dat buien in de toekomst zwaarder worden. Hoe meer tuinders deelnemen, hoe groter het effect, en hoe kleiner de noodzaak om het watersysteem in de toekomst grootschalig aan te passen.

De samenwerking tussen overheden en ondernemers is op vrijwillige basis. Ieder partij handelt vanuit het eigen domein en de eigen verantwoordelijkheden.  Delfland verzorgt het neerslagmeldingen systeem en stuurt een verzoek om ruimte in bassins als dat nodig is. De tuinder maakt de afweging of hij gehoor geeft aan de oproep. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn beslissing. Door deze verdeling van verantwoordelijkheden kan de uitvoering simpel blijven (geen papieren tijger). Bovendien doet dit recht aan het feit dat ondernemers bereid zijn actief een bijdrage aan droge voeten in het gebied te leveren.

De overheden adviseren en faciliteren. In dat kader zullen zij vanaf 2017 werken aan de automatisering van diverse processen. Bij de uitvoering wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met partijen uit de glastuinbouwsector.

 

Europese subsidie Sponge 2020

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen deel aan het internationaal samenwerkingsverband SPONGE2020. Doel hiervan is het versterken van de sponswerking van dicht bebouwde gebieden om de gevolgen van klimaatverandering beter het hoofd te kunnen bieden.  Door de sponswerking te versterken komt hemelwater minder snel tot afvoer. Daardoor vermindert de piekbelasting op het oppervlaktewatersysteem en wordt de kans op wateroverlast verkleind.

De maatregelen in het kader van RainLevelr zijn onderdeel van dit Europese project. Een bijzonder aandachtspunt binnen het SPONGE2020 project is bewustwording voor de problematiek en samenwerking met alle betrokken stakeholders, zoals bewoners en bedrijven maar ook  adviseurs en ontwerpers, stedenbouwkundigen etc. Co-creatie van mogelijke oplossingen draagt bij aan waterbewustzijn en een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid